6 มีนาคม 2562 ตรัง บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/68127

ตรัง ร่วมกับโครงการชลประทานตรังวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ พร้อมจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ประสบภัยตามที่ได้รับแจ้งและติดป้ายประกาศช่องทางขอความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับโครงการชลประทานตรัง ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกร ร่วมวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรและเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานได้โดยตรงและรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจต่อเกษตรกรในพื้นที่และควบคุมการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่วางไว้ และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”ด้านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง เปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมเพียงพอ โดยกำหนดแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการประสานข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ อีกทั้งได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้แขวงทางหลวงชนบทตรัง พร้อมให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงาน เพื่อบรรจุและแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนตามที่ได้รับแจ้ง โดยจังหวัดจะเป็นผู้จัดหาแหล่งน้ำพร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนทราบ เพื่อขอสนับสนุนกรณีประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดตรัง หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เพื่อทางแขวงทางหลวงชนบทตรัง จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป”